Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro inzerce do databáze Realitního Serveru Praha
(dále jen podmínky)


Úvodní ustanovení

1. Společnost Petr Kohout, se sídlem Petrklíčová 16, s kontaktní adresou (provozovnou) Mrštíkova 3299/30, Praha 10 Strašnice PSČ: 100 00 IČ: 62562380, (dále jen "Poskytovatel služby"), je poskytovatelem služeb internetového serveru Realitní server Praha na webové adrese http://realitniserverpraha.cz (dále "Server").

2. Poskytovatel služby je oprávněn poskytovat služby v oblasti elektronické inzerce, sloužící pro inzerci nabídek registrovaných uživatelů v oblasti nemovitostí a s nimi spojených služeb pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj (dále jen Služba).

3. Objednatel placené inzerce (dále jen "Objednatel") je fyzická či právnická osoba identifikovaná číslem IČ a dále osoba jež využívá Službu výhradně k inzerci vlastních nemovitostí identifikovaná RČ (dále jen Soukromá osoba). Inzerce je nabízena prostřednictvím celosvětové veřejné sítě Internet. Objednatel prohlašuje, že je subjektem či osobou, která odpovídá charakteristice uvedené v tomto odstavci a bere na vědomí, že odpovídá Poskytovateli služby za pravdivost takovéhoto prohlášení.

4. Služba, kterou Poskytovatel služby poskytuje, je zpoplatněna dle ceníku služeb umístěného na adrese http://realitniserverpraha/cenik.php. Tento ceník je nedílnou součástí těchto všeobecných smluvních podmínek.


Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Objednatel se zaregistruje k přístupu do Serveru na titulní stránce, čímž si zajistí přístup do uživatelského profilu a následně bude oprávněn zadávat inzerci dle svého výběru viz Ceník inzerce (dále také označována jako "Registrace").

2. Služba je Objednateli zpřístupněna na základě dokončení registračního procesu. Registrace na Serveru probíhá online formou. Dokončením registračního procesu Objednatel přijímá bez výhrad a výslovně tyto všeobecné smluvní podmínky pro vkládání inzerce do databáze serveru Realitní server Praha. Dokončením registračního procesu vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem služby. Objednatel zašle emailem potvrzenou a podepsanou objednávku zpět Poskytovateli.

3. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty Služby. V případě takovéhoto jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití stránek či zneužití svého uživatelského jména či hesla. Pokud Objednatel ztratí či jinak přijde o přístupové informace, je povinen o tomto informovat Poskytovatele služby, který vystaví nové přihlašovací údaje a staré zneplatní.

4. Inzerci na Server vládá Objednatel osobně, či prostřednictvím importu dat z databáze třetí osoby. Objednatel odpovídá za obsah dat vložených třetí osobou stejně, jako by vkládal data osobně. Vložená data inzerátů následně Objednatel aktivuje v uživatelském profilu po přihlášení pomocí svých přihlašovacích údajů. Takto vložená inzerce je pak veřejně přístupná na webových stránkách Poskytovatele služby http://www.realitniserverpraha/cenik.php prostřednictvím sítě Internet.

5. Objednatel nese odpovědnost za obsah vkládaných inzerátů na Server. Poskytovatel služby neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v datech, které vkládá Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoli měnit obsah své nabídky, upravovat, anebo jinak editovat popis nabízených nemovitostí. Objednatel je oprávněn svou registraci zrušit kdykoli a to i bez udání důvodu – v tomto případě Objednatel kontaktuje technickou podporu Poskytovatele, aby byly odebrány veškeré údaje a data Objednatele ze serveru.

6. Objednatel je oprávněn zveřejňovat jen nabídky nemovitostí, které sám vlastní, nebo které je oprávněn nabízet na základě plné moci, smluvního vztahu s majitelem nabízených nemovitostí. Objednatel vložením inzerátu prohlašuje, že tyto podmínky splňuje.

7. Objednatel jakožto Soukromá osoba, která vkládá inzerát za účelem prodeje či pronájmu své nemovitosti je oprávněna vložit pouze jeden inzerát na jeden kontaktní údaj (telefon/e-mail). Odsouhlasením těchto všeobecných podmínek objednatel Soukromá osoba stvrzuje, že inzerci nevyužívá za účelem opakovaného se výdělku s nemovitostmi jako realitní kancelář či zprostředkovatel. V případě, že bude zjištěno Poskytovatelem služby, že inzerce Objednatele se neslučuje s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, je oprávněn inzeráty odstranit a to ihned po tomto zjištění bez předběžného upozornění.

8. Pokud Soukromá osoba vlastní několik nemovitostí, které potřebuje inzerovat na Serveru, je nutno kontaktovat obchodní oddělení a dohodnout si speciální finanční podmínky (uvedeno v ceníku inzerce).

9. Objednatel se zavazuje vkládat na Server pouze taková data, která svým obsahem odpovídají právnímu řádu České republiky a normám Evropské unie. Poskytovatel služby ve smyslu ustanovení §3-5 zákona č. 480/2004 Sb. je odpovědný za obsah informací uložených Objednatelem pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

10. Poskytovatel služby je oprávněn smazat bez upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých Objednatelů, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Objednatelem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.

11. Objednatel se zavazuje smazat svoji inzerci v případě, že inzerovaná nemovitost byla prodána a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy prodej objektivně nastal (byla podepsána kupní smlouva). Objednatel se zavazuje smazat či označit jako rezervaci svoji inzerci rovněž v případě, že dojde k závazné rezervaci koupě nemovitosti budoucím kupcem. Poskytovatel služby je oprávněn smazat inzerát v případě, že se prokazatelně dozvěděl, že vložený inzerát není aktuální. Nejméně 48 hodin před tím, než Poskytovatel služby tento inzerát smaže, vyzve Objednatele ke zjednání nápravy a odstranění neaktuálního inzerátu.

12. Součástí Služby, kterou Poskytovatel služby nabízí, není archivace vkládaných dat.

13. Poskytovatel služby poskytuje placenou inzerci prostřednictvím sítě Internet v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí. Pravidla poskytování těchto Služeb, které Poskytovatel poskytuje, se řídí těmito všeobecnými smluvními podmínkami a platným Ceníkem inzerce.

14. Poskytovatel neručí za obsah zaslané zprávy prostřednictvím "Dotaz prodejci" v detailu nabídky, dále poskytovatel neručí za mylné zadání emailové adresy pro zasílání reklamního sdělení v sekci "Vaše dotazy". V případě přijetí nevyžádaného emailu kontaktujte Poskytovatele nebo postupujte dle kroků uvedených v emailu.


Pravidla inzerce

1. Objednatel vkládá inzertní data sám na Server poté, co se řádně přihlásí do uživatelského profilu na Serveru. Vkládání inzerátů je umožněno po uhrazení příslušné objednávky viz platební podmínky.

2. Objednatel vkládá inzeráty v českém jazyce, přičemž dbá na spisovná a gramatická pravidla zvoleného jazyka.

3. Je striktně zakázáno do textu či jiných částí inzerátu uvádět URL odkazy, směřující do jiné domény než je doména Poskytovatele služby, vyjma odkazu na úvodní stránku webové prezentace Objednatele.

5. Objednatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí při aktualizaci stavu inzerce.

6. Objednatel se zavazuje respektovat způsob vkládání informací o inzerovaných nemovitostech. Zejména pak vkládat data do míst k tomu určených, jako jsou místa pro popis nemovitosti, kontaktní informace aj.

7. Objednatel se zavazuje v nabídce uvádět celé, pravdivé informace a nic nezamlčet. Objednatel prohlašuje, že jím uváděná cena je pravdivá a včetně DPH.

8. Objednatel nesmí umístit logo firmy na místo fotografie nemovitosti. Logo je možno zviditelnit pouze jako vodoznak, který je součástí fotografie inzerované nemovitosti.

9. Poskytovatel služby je oprávněn obsah inzerátu změnit a upravit, či jej smazat v případě, že inzerát obsahuje více jak jeden vykřičník v řadě, tzv. smajlíky, HTML tagy, loga Objednatele umístěny do prostoru určeného pro fotografie inzerovaných nemovitostí, obchodní sdělení Objednatele, reklamu nebo informace o konkurenci, jakožto i neautorizované fotografie, které Objednatel zkopíroval od cizích uživatelů Služby. Poskytovatel je rovněž oprávněn smazat takové inzeráty, u kterých se obsah příčí dobrým mravům.

10. Poskytovatel služby nemá povinnost sdělit Objednavateli způsob řazení inzerátů, které jsou uveřejněné na Serveru. Poskytovatel se zavazuje poskytovat všem Objednavatelům stejný přístup při řazení inzerce v závislosti na vkládání inzerátů Objednatelem.

11. Poskytovatel služby neodpovídá za funkčnost vkládání dat z úložišť Objednatele nebo třetích osob prověřených Objednatelem.

12. V komunikaci mezi Poskytovatelem služby, Objednatelem a veřejností se za centrálu považuje sídlo Objednatele, pobočka a poté provozovna Objednatele. V případě Soukromé osoby adresa trvalého bydliště. Objednatelem je každý jeden subjekt, který je identifikován číslem IČ, či rodným číslem. Vkládání inzerátů třetí osobou prostřednictvím registrace jiného subjektu je zakázáno. Registrovaný uživatel odpovídá Poskytovateli služby za škodu, která Poskytovateli tímto způsobem vznikne.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Ceníku služeb. Tyto změny vstoupí v účinnost dnem jejich zveřejnění pokud není uvedeno jinak. O každé takovéto změně bude Objednatel informován v uživatelském profilu. U nabitých kreditů platí původní Ceník služeb týkající se zobrazování inzerátů včetně topů a developerských projektů nikoli však Top nabídek.

14. Poskytovatel služby poskytuje všem svým registrovaným uživatelům řádnou technickou podporu na podpora.rsp@realitniserverpraha.cz


Platební podmínky

1. Poskytovatel služby poskytuje Službu úplatně. Služba je zpoplatněna na základě dobití kreditu peněženky dle ceníku inzerce. Peněženkou se rozumí služba určená k zadávání inzerátů včetně developerských projektů, topování a k zadávání TOP nabídek. Developerské projekty nelze topovat.

2. Objednatel provede kompletní Registraci. Na základě vytvoření objednávky služeb Objednatelem v uživatelském profilu Poskytovatel služby vystaví smlouvu o poskytnutí reklamní kampaně (objednávku), včetně celkové ceny stanovené na dobití peněženky. Tuto objednávku zašle emailem Objednatel Poskytovali zpět podepsanou a potvrzenou. Po připsání této celkové částky na účet Poskytovatele bude moci Objednatel začít vkládat své inzeráty. Objednatel bere na vědomí, že dobitý kredit je nevratný, pro lepší orientaci o ceně za služby může Objednatel využít “Kalkulačku“, která je uvedena v ceníku nebo v sekci “Objednávka“ v uživatelském profilu. Jakmile bude kredit peněženky vyčerpán, inzeráty budou systémem skryty (po dobu 1 měsíce jsou inzeráty uchovávány pro následnou obnovu na serveru). V případě plynulého chodu inzerce Objednatele je nutno provést včas novou objednávku nikoli již Registraci. O nízkém kreditu peněženky bude Objednatel Poskytovatelem včas informován e-mailem dle osobně zvoleného min. limutu v uživatelském profilu.

3. Poskytovatel služby vystaví Objednateli fakturu - daňový doklad do 14 dní od spuštění inzertní kampaně za objednané Služby, které si prostřednictvím administrátorského rozhraní zakoupí u Poskytovatele služby. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den úhrady kreditu v peněžence.

4. Poskytovatel služby zasílá vystavené faktury na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem.


Pravidla Peněženky

1. Prostřednictvím nabité peněženky si Objednatel spustí možnost zadávání inzerátů nemovitostí. Cena za zveřejnění inzerátu se řídí ceníkem inzerce. Jednotlivé inzeráty jsou Poskytovatelem vyúčtovány automaticky zpětným odečtem za předchozí den. Dnem se rozumí časový úsek od 00.00 hod do 24.00 hod. tj. cena za zveřejněný inzerát je stržena nejpozději k 24.00 hod. předcházejícího dne.

2. Prostřednictvím nabité peněženky si Objednatel může inzerát Topovat. Cena za tuto službu se řídí ceníkem inzerce. Topování inzerátu je možno vždy jednou za den. Topováním se rozumí posunutí inzerátu na přední pozice nabídek v příslušné kategorii. Poskytovatel nezodpovídá za délku zobrazení příslušného inzerátu na přední pozici, jelikož každý Objednatel má právo topovat své nemovitosti jednou za den v jakémkoli časovém limitu.

3. Prostřednictvím nabité peněženky lze hradit službu TOP nabídky. Cena za tuto službu se řídí ceníkem inzerce. TOP nabídkou se rozumí inzerát, jež si Objednatel určí do této placené kategorie, zobrazující se na titulní stránce Poskytovatele .


Vady plnění Poskytovatele služby

1. V případě, že Služba nebude Poskytovatelem služby poskytnuta dle obecně závazných předpisů a těchto smluvních podmínek, je Objednatel oprávněn reklamovat takto provedenou službu a požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny balíčku. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně prostřednictvím poštovního přepravce a to nejpozději ve lhůtě 14-ti dnů ode dne kdy se o pochybení dověděl nebo dovědět mohl.

2. Za vadné plnění na straně Poskytovatele služby se považuje nefunkčnost Služby dopadající na zobrazení inzerce, a to po dobu delší než 8 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne. Provozovatel služby neodpovídá za vady svého plnění způsobené vyšší mocí.


Závěrečná ujednání

1. Věci těmito Smluvními podmínkami neupravené se podpůrně řídí českým právním řádem, a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v aktuálním znění.

2. Jakékoliv zneužití obsahu Serveru Objednatelem, které se příčí těmto podmínkám, zakládá nárok Poskytovatele služby na náhradu škody, kterou tímto jednáním Objednatel způsobí. Objednatel není oprávněn zasahovat do zdrojového kódu a dat třetích osob uložených na Serveru, stejně tak není oprávněn kopírovat obsah Serveru a tento dále zveřejnit a to jakoukoli formou.

3. Změní-li se identifikační údaje objednatele, které vložil do uživatelského profilu Serveru, popř. při registraci je povinen o tom neprodleně Poskytovatele služby informovat a to nejpozději do 5-ti pracovních dní formou opravy registračních údajů.

4. Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn zasílat Objednateli informační materiály týkající se provozu služby nebo služeb souvisejících s inzercí na Serveru.

5. Veškeré písemnosti zaslané poštou strany považují za doručené desátým dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo uloženou písemnost nevyzvedla.

6. Vyplněním registračního formuláře udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů provozovateli těchto webových stránek, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely provozovatele webových stránek a současně poskytujete souhlas s poskytnutím osobních údajů provozovatelem třetím osobám za účelem poskytování služeb při vydávání informačních zpravodajů či sestavení nabídky služeb do externích dodavatelů.


Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2013